Hants & Berks Poultry Fanciers

Members show - January 2012

 

 Best in show
 R Ramus
  Buff rock
 Reserve best in show
 S & C Fuller
 Buff orpington
   
 Best hardfeather
  OEG bantam
 Best soft feather bantam
 R Ramus
 Buff rock
 Best soft feather large
 S & C Fuller
 Buff orpington
 Best rare
 J Hoyle
 Yokohama
 Best true bantam
 S & C Fuller
 Sebright
 Best waterfowl J Dwight
 Muscovy
 Best eggs
 L Rupniak
 3 large white
 Best juvenile
 J Barnes
 German Langshan